09-11-2016 (07:38)

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2016 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartały 2016 roku 01.01.2016 – 30.09.2016 01.01.2015 – 30.09.2015 01.01.2016 – 30.09.2016 01.01.2015 – 30.09.2015
I. Przychody ze sprzedaży                   55 215                   65 087                   12 638                   15 652
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                   13 181                   16 155                      3 017                      3 885
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                   22 232                      7 003                      5 089                      1 684
IV. Zysk (strata) brutto                   19 954                          455                      4 567                          109
V. Zysk (strata) netto                   17 653                          742                      4 041                          178
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego                   17 653                          742                      4 041                          178
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                        0,28                        0,01                        0,06                     0,003
    Stan na 30.09.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 30.09.2016 Stan na 31.12.2015
VIII. Kapitał własny                346 877                337 438                   80 445                   79 183
IX. Zobowiązania długoterminowe                269 420                260 746                   62 481                   61 186
X. Zobowiązania krótkoterminowe                125 432                   33 956                   29 089                      7 968
XI. Aktywa trwałe                381 834                411 435                   88 551                   96 547
XII. Aktywa obrotowe                359 895                220 705                   83 464                   51 790
XIII. Suma aktywów                741 729                632 140                172 015                148 337
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        5,56                        5,40                        1,29                        1,27
  w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za III kwartały 2016 roku 01.01.2016 – 30.09.2016 01.01.2015 – 30.09.2015 01.01.2016 – 30.09.2016 01.01.2015 – 30.09.2015
I. Przychody ze sprzedaży                   10 069                      6 859                      2 305                      1 649
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                          882                        (599)                          202                        (144)
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej                    (2 712)                    (3 745)                        (621)                        (901)
IV. Zysk (strata) brutto                   18 155                    (7 280)                      4 156                    (1 751)
V. Zysk (strata) netto                   14 353                    (2 473)                      3 285                        (595)
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                       0,23                      (0,04)                        0,05                      (0,01)
    Stan na 30.09.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 30.09.2016 Stan na 31.12.2015
VII. Kapitał własny                324 972                318 736                   75 365                   74 794
VIII. Zobowiązania długoterminowe                   93 602                158 215                   21 707                   37 127
IX. Zobowiązania krótkoterminowe                   27 181                      4 493                      6 304                      1 054
X. Aktywa trwałe                438 196                458 840                101 622                107 671
XI. Aktywa obrotowe                      7 559                   22 604                      1 753                      5 304
XII. Suma aktywów                445 755                481 444                103 375                112 975
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        5,20                        5,10                        1,21                        1,20
           
           
  30.09.2016 31.12.2015
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                   4,3120                  4,2615
           
  01.01.2016 – 30.09.2016 01.01.2015 – 30.09.2015
 średni kurs EUR w okresie*                   4,3688                  4,1585