09-11-2016 (07:38)

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2016 roku

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartały 2016 roku01.01.2016 – 30.09.201601.01.2015 – 30.09.201501.01.2016 – 30.09.201601.01.2015 – 30.09.2015
I.Przychody ze sprzedaży                  55 215                  65 087                  12 638                  15 652
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                  13 181                  16 155                     3 017                     3 885
III.Zysk (strata) z działalności operacyjnej                  22 232                     7 003                     5 089                     1 684
IV.Zysk (strata) brutto                  19 954                         455                     4 567                         109
V.Zysk (strata) netto                  17 653                         742                     4 041                         178
VI.Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego                  17 653                         742                     4 041                         178
VII.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                       0,28                       0,01                       0,06                    0,003
  Stan na 30.09.2016Stan na 31.12.2015Stan na 30.09.2016Stan na 31.12.2015
VIII.Kapitał własny               346 877               337 438                  80 445                  79 183
IX.Zobowiązania długoterminowe               269 420               260 746                  62 481                  61 186
X.Zobowiązania krótkoterminowe               125 432                  33 956                  29 089                     7 968
XI.Aktywa trwałe               381 834               411 435                  88 551                  96 547
XII.Aktywa obrotowe               359 895               220 705                  83 464                  51 790
XIII.Suma aktywów               741 729               632 140               172 015               148 337
XIV.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                       5,56                       5,40                       1,29                       1,27
 w tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za III kwartały 2016 roku01.01.2016 – 30.09.201601.01.2015 – 30.09.201501.01.2016 – 30.09.201601.01.2015 – 30.09.2015
I.Przychody ze sprzedaży                  10 069                     6 859                     2 305                     1 649
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                         882                       (599)                         202                       (144)
III.Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej                   (2 712)                   (3 745)                       (621)                       (901)
IV.Zysk (strata) brutto                  18 155                   (7 280)                     4 156                   (1 751)
V.Zysk (strata) netto                  14 353                   (2 473)                     3 285                       (595)
VI.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                       0,23                     (0,04)                       0,05                     (0,01)
  Stan na 30.09.2016Stan na 31.12.2015Stan na 30.09.2016Stan na 31.12.2015
VII.Kapitał własny               324 972               318 736                  75 365                  74 794
VIII.Zobowiązania długoterminowe                  93 602               158 215                  21 707                  37 127
IX.Zobowiązania krótkoterminowe                  27 181                     4 493                     6 304                     1 054
X.Aktywa trwałe               438 196               458 840               101 622               107 671
XI.Aktywa obrotowe                     7 559                  22 604                     1 753                     5 304
XII.Suma aktywów               445 755               481 444               103 375               112 975
XIII.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                       5,20                       5,10                       1,21                       1,20
      
      
 30.09.201631.12.2015
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                  4,3120                 4,2615
      
 01.01.2016 – 30.09.201601.01.2015 – 30.09.2015
 średni kurs EUR w okresie*                  4,3688                 4,1585