Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii K

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą na postawie warunków emisji obligacji na okaziciela serii K, z dniem 10 września 2017 roku, dokona przedterminowego wykupu wszystkich istniejących na ten dzień obligacji serii K, tj. 10 000 obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł („Obligacje”).

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi zgodnie z warunkami emisji poprzez zapłatę kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych Obligacji oraz ich wartości nominalnej, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami oraz premią z tytułu przedterminowego wykupu w wysokości 0,75% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji.

Emisja obligacji serii K obejmowała 10 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela. Obligacje są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLVTGDL00085 i są notowane w alternatywnym systemie obrotu.

Obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu zostanie zawieszony z dniem 29 sierpnia 2017 r. Dniem ustalenia uprawnionych do przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 1 września 2017 r.