17-11-2017 (13:47)

Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii L

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 9 listopada 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą na postawie warunków emisji obligacji na okaziciela serii L, z dniem 22 grudnia 2017 roku, dokona przedterminowego wykupu wszystkich istniejących na ten dzień obligacji serii L, tj. 15 000 obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł („Obligacje”).

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi zgodnie z warunkami emisji poprzez zapłatę kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych Obligacji oraz ich wartości nominalnej, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami oraz premią z tytułu przedterminowego wykupu w wysokości 0,50% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji.

Emisja obligacji serii L obejmowała 15 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Obligacje są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLVTGDL00093 i są notowane w alternatywnym systemie obrotu.

Obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu zostanie zawieszony z dniem 11 grudnia 2017 r. Dniem ustalenia uprawnionych do przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 14 grudnia 2017 r.