01-12-2017 (16:14)

Informacja o przedterminowym wykupie obligacji serii M i N

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie warunków emisji obligacji na okaziciela serii M i N („Obligacje”), z dniem 2 stycznia 2018 roku dokona przedterminowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień obligacji serii M i N.

Emisja w trybie oferty prywatnej obligacji serii M obejmowała 100.000 (sto tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Obligacje są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLVTGDL00101.

Emisja w trybie oferty publicznej obligacji serii N obejmowała 105.000 (sto pięć tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych. Obligacje są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLVTGDL00127.

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi zgodnie z warunkami emisji poprzez zapłatę na rzecz każdego z obligatariuszy kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych Obligacji oraz wartości nominalnej Obligacji, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu zostanie zawieszony z dniem 15 grudnia 2017 roku.

Dniem ustalenia uprawnionych do przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 20 grudnia 2017 roku.