Obligacje

Zarząd spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego sp. z o.o. pod adresem Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (Eurocentrum, p. 10) odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii O i O1 zasymilowanych zgodnie z nr Uchwałą Nr 288/17 Zarządu KDPW z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135 („Obligacje”).

 http://inwestor.vantage-sa.pl/uchwaly-podjete-na-zgromadzeniu-obligatariuszy-obligacji-serii-o-i-o1-zasymilowanych-oraz-oznaczonych-jednym-kodem-plvtgdl00135/

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, posiadającą numer REGON 93077802, NIP 896-000-07-01, o kapitale zakładowym 38.712.940,74 zł („Emitent”) mając na uwadze podjętą Uchwałę nr 2 Zgromadzenia O obligacji serii O i O1 w dniu 12 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę warunków emisji obligacji  serii O i O1 w sposób przewidziany w przedmiotowej uchwale.