Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, posiadającą numer REGON 93077802, NIP 896-000-07-01, o kapitale zakładowym 38.712.940,74 zł („Emitent”) mając na uwadze podjętą Uchwałę nr 2 Zgromadzenia O obligacji serii O i O1 w dniu 19 października 2017 roku, działając na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238), oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę warunków emisji obligacji  serii O i O1 w sposób przewidziany w przedmiotowej uchwale.