16-09-2013 (16:22)

Raport bieżący 23/2013

Działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe, Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 września 2013 roku powziął informację, że w dniu 13 września 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg wieczystych – postanowieniem z dnia 13 września 2013 roku, dokonał wpisu hipoteki umownej w kwocie 30 mln złotych, na nieruchomości oznaczonej KW nr WR1K/00296285/2, której użytkownikiem wieczystym jest spółka zależna od Emitenta – spółka PRW sp. z o.o.

Hipoteka umowna została ustanowiona na rzecz spółki GWW Woźny i wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako administratora hipoteki. Hipoteka umowna została ustanowiona w celu zabezpieczenia roszczeń uprawnionych z obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o kolejnych numerach rozpoczynających się od 000001 do 200000, o łącznej wartości 20 mln złotych, emitowanych przez Emitenta, na podstawie uchwały nr 45/07/2013 zarządu Emitenta z dnia 22-07-2013 r. w drodze emisji prywatnej. Hipoteka umowna została ustanowiona na 150% wartości emitowanych obligacji serii D. Emitent nie przekazywał raportu bieżącego dotyczącego emisji obligacji serii D, gdyż wartość emisji nie uzasadniała przekazania takiego raportu. Jednocześnie Emitent informuje, że więcej informacji o emisji obligacji znajduje się w raporcie okresowym.

Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych obciążonych hipoteką umowną wynosi 30,6 mln złotych,

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta a spółką GWW Woźny i wspólnicy spółka komandytowa nie istnieją żadne powiązania.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż hipoteka została ustanowiona na aktywach o znacznej wartości, a wartość ustanowionej hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami.