05-11-2013 (16:12)

Raport bieżący 29/2013

W nawiązaniu do RB nr 12/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku, RB 13/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku, RB 18/2013 z dnia 23 maja 2013 oraz 28/2013 z dnia 24 października 2013 roku, w związku z uchwałą nr 15 i 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vantage Development S.A. („Emitent”) z dnia 22 maja 2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 3.519.357,46 złotych poprzez emisję nie więcej niż 5.676.383 akcje serii F oraz zmiany Statutu Emitenta, w celu wykonania obowiązków Zarządu wynikających z przepisów art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH oraz art. 430 § 2 KSH oraz art. 9 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe informuje, że w związku z objęciem i opłaceniem przez inwestorów akcji serii F, Emitent zawarł z inwestorami umowy objęcia akcji serii F oraz, w dniu 4 listopada 2013 roku złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i przyjął tekst jednolity zmienionego Statutu Emitenta.

Tekst jednolity Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego RB.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia ministra finansów sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami.