11-01-2017 (11:18)

Raport bieżący nr 6/2017

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017:
1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny;
2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny;
3. Rozszerzony skonsolidowane raporty kwartalne.

Ad.1
Jednostkowy raport roczny Vantage Development S.A. i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 Grupy Vantage Development zostanie przekazany w dniu 8 marca 2017 roku.

Ad.2
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku Grupy Vantage Development zostanie przekazany w dniu 7 września 2017 roku.

Ad.3
1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za I kwartał 2017 roku zostanie przekazany w dniu 15 maja 2017 roku.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za III kwartał 2017 roku zostanie przekazany w dniu 15 listopada 2017 roku.

Oświadczenia Zarządu Vantage Development S.A.:
1. Zgodnie zart. § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Emitent przekaże rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za ten okres sprawozdawczy.
2. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2016 roku oraz II kwartał 2017 roku.
3. Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2017 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.

Podstawa prawna:
§ 83 ust. 1 oraz ust. 3, § 102, § 103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim