14-12-2018 (15:16)

Raport bieżący nr 64/2018

Zarząd Vantage Development S.A („Emitent”) przedstawia poniżej wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 14 grudnia 2018 roku („NWZ”):

Akcjonariusz – Nutit A.S. – liczba akcji i głosów na NWZ: 31 693 415, procentowy udział w głosach na NWZ – 60,59%, udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta 60,59%.

Akcjonariusz – Trade Bridge Czechy A.S. – liczba akcji i głosów na NWZ: 11 636 326, procentowy udział w głosach na NWZ – 22,24%, udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta 22,24%.

Akcjonariusz – Fedha sp. z o.o. – liczba akcji i głosów na NWZ: 5 231 965, procentowy udział w głosach na NWZ – 10%, udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta 10%.

Emitent posiada 3 749 000 akcji własnych, nabytych w celu umorzenia, z których nie są wykonywane prawa udziałowe.