31-01-2018 (13:54)

Raport bieżący nr 11/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:
1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny;
2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny;
3. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne.

Ad. 1
Jednostkowy raport roczny Vantage Development S.A. i skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2017 zostanie przekazany w dniu 16 marca 2018 roku.
Ad.2
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku Grupy Vantage Development zostanie przekazany w dniu 10 września 2018 roku.
Ad.3
1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za I kwartał 2018 roku zostanie przekazany w dniu 30 maja 2018 roku.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za III kwartał 2018 roku zostanie przekazany w dniu 29 listopada 2018 roku.

Oświadczenia Zarządu Vantage Development S.A.:

1. Zgodnie z art. § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Emitent przekaże rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za ten okres sprawozdawczy.
2. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018 roku.
3. Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2018 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.

Podstawa prawna:
§ 83 ust. 1 oraz ust. 3, § 102, § 103 ust. 1 Rozporządzenia