31-01-2018 (15:52)

Raport bieżący nr 12/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 roku w wykonaniu umowy nabycia akcji Spółki, zawartej przez Emitenta ze spółką Fedha sp. z o.o., na rachunku inwestycyjnym Emitenta zostało zapisanych 983 464 akcji Spółki.

Akcje własne zostały nabyte na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 78/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku. Nabycie obejmowało 983 464 akcji o łącznej wartości nominalnej 609 747,68 zł (0,62 zł każda) po cenie 4,05 zł za jedną akcję, co daje łączną kwotę 3 983 029,20  zł. Nabyte akcje reprezentują 1,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadają 983 464 głosom na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 1,63% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Przed nabyciem Emitent posiadał 4 686 308 akcji własnych, które reprezentowały 4 686 308 głosów na walnym zgromadzeniu, o których nabyciu informował w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku. Po dokonaniu nabycia w dniu 31 stycznia 2018 roku Emitent posiada łącznie 5 669 772 akcji własnych, które reprezentują 5 669 772 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,41 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

Spółka nabyła akcje własne w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim