23-05-2013 (11:11)

Raport bieżący nr 18/2013

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vantage Development S.A.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie, w tym uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Jednocześnie w związku z przyjętymi zmianami Statutu Spółki w załączeniu przekazuje się wykaz dotychczas obowiązujących postanowień oraz treść ich zmian.

Zarząd Emitenta informuje, że przed przystąpieniem do rozpatrywania przez Zgromadzenie pkt 9 porządku obrad ogłoszona została przerwa w obradach. Przerwa zakończyła się w dniu jej ogłoszenia, tj. w dniu 22 maja 2013 roku. Po przerwie w Zgromadzeniu uczestniczyli wszyscy akcjonariusze będący obecni przed ogłoszeniem przerwy, tj. akcjonariusze reprezentujący 46.537.314 akcji, co stanowiło 46.537.314 głosy, co dawało 81,98% kapitału zakładowego.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.