29-05-2014 (11:10)

Raport bieżący nr 19/2013

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 maja 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vantage Development S.A., o czym Emitent informował w RB18/2013.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vantage Development S.A.:

Akcjonariusz –PrajJa Limited – liczba głosów 26 298 369, procentowy udział w głosach na WZA – 56,51%, udział w ogólnej liczbie głosów 46,33%.

Akcjonariusz – Pan Józef Biegaj – liczba głosów 13 221 255, procentowy udział w głosach na WZA – 28,41%, udział w ogólnej liczbie głosów 23,29%.

Akcjonariusz – Birmat Limited. – liczba głosów 5 482 290, procentowy udział w głosach na WZA – 11,78%, udział w ogólnej liczbie głosów 9,66%.

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.