05-08-2013 (11:09)

Raport bieżący nr 20/2013

W nawiązaniu do RB nr 18/2013 z dnia 23 maja 2013, w związku z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 22 maja 2013 w sprawie zmiany Statutu Emitenta, w celu wykonania obowiązków Zarządu wynikających z przepisów art. 430 § 2 KSH oraz art. 9 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”), działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe informuje, że w dniu 5 sierpnia 2013 roku sporządził tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmianę Statutu wynikającą ze wskazanej wyżej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta.

Tekst jednolity Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego RB.

Podstawa prawna:

§38 ust. 2 pkt b Rozporządzenia ministra finansów sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami.