28-08-2013 (16:26)

Raport bieżący nr 21/2013

Działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe, Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2013 roku powziął informację, że jednostka zależna od Emitenta – spółka Finanse VD sp. z o.o. („Spółka”), zawierając w dniu 27 sierpnia 2013 roku kolejną umowę pożyczki ze spółką wchodzącą do Grupy Kapitałowej Vantage Development, zawarła od dnia 19 kwietnia 2013 roku, tj. od dnia przekazanie raportu bieżącego numer 9/2013, ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Vantage Development umowy pożyczek o łącznej wartości 32 100 tys. złotych.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta dnia 27 sierpnia 2013 roku, której wartość wynosi 27 000 tys. złotych. Umowa została zawarta Spółkę ze spółką Promenady ZITA sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres do wykonania zobowiązań z nich wynikających, nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Finanse VD sp. z o.o. pożyczki przeznaczonych na finansowanie uruchamianego projektu biurowego. Istotne warunki zawartej umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Stopa procentowa dla pożyczek określana jest przez Spółkę jako suma marży oraz stopy procentowej WIBOR 3M. Zabezpieczeniem pożyczek jest weksel In blanco. Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zastrzeżonych warunków lub terminu.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, że wartość umów zawartych przez Spółkę ze spółkami z Grupy Kapitałowej Vantage Development w okresie od dnia przekazanie raportu bieżącego nr 9/2013 przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia ministra finansów sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami.