23-03-2018 (12:28)

Raport bieżący nr 21/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 marca 2018 roku, podjęło uchwałę nr 3 w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej pochodzącej z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 7.094.975,29 zł (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), tj. 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą nadzwyczajną wynosi 54.576.733 sztuki.

Uprawnionymi do dywidendy nadzwyczajnej są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia ww. uchwały, z wyłączeniem akcji własnych Spółki.

Termin wypłaty dywidendy nadzwyczajnej został ustalony na dzień 26 marca 2018 roku.