03-09-2013 (16:25)

Raport bieżący nr 22/2013

Działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe, Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 2 września 2013 roku powziął informację, że jednostka zależna od Emitenta – spółka Finanse VD sp. z o.o. („Spółka”), zawarła w dniu 30 sierpnia 2013 roku kolejną umowę pożyczki ze spółką wchodzącą do Grupy Kapitałowej Vantage Development o wartości 32 500 tys. złotych.

Umowa została zawarta przez Spółkę ze spółką Promenady II VD sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres do wykonania zobowiązań z nich wynikających, nie później niż do dnia 31 stycznia 2016 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Finanse VD sp. z o.o. pożyczki przeznaczonych na finansowanie uruchamianego projektu mieszkaniowego Promenady Wrocławskie II. Istotne warunki zawartej umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Stopa procentowa pożyczki określana jest przez Spółkę jako suma marży oraz stopy procentowej WIBOR 3M. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel In blanco. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz zastrzeżonych warunków lub terminu.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, że wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia ministra finansów sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami.