23-03-2018 (12:30)

Raport bieżący nr 22/2018

Zarząd Vantage Development S.A („Emitent”) przedstawia poniżej wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 marca 2018 roku („NWZ”):

 Akcjonariusz – Nutit A.S. – liczba akcji i głosów na NWZ: 31 693 415, procentowy udział w głosach na NWZ – 52,61%, udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta 52,61%.

Akcjonariusz – Trade Bridge Czechy A.S. – liczba akcji i głosów na NWZ: 11 636 326, procentowy udział w głosach na NWZ – 19,31%, udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta 19,31%.

Akcjonariusz – Fedha sp. z o.o. – liczba akcji i głosów na NWZ: 11 246 992, procentowy udział w głosach na NWZ – 18,67%, udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta 18,67%.

Emitent posiada 5 669 772 akcji własnych, nabytych w celu umorzenia, z których nie są wykonywane prawa udziałowe.