15-05-2018 (15:02)

Raport bieżący nr 31/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku, w wykonaniu zapisów Aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej, zawartej z Rank Progress S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2018 z dnia 11 maja 2018 roku, spółka koncentrująca grunty przeznaczone do realizacji Inwestycji PORT POPOWICE we Wrocławiu („Spółka Gruntowa”) zawarła umowę nabycia 35/100 części w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu, położonych przy ulicy Wejherowskiej i ulicy Białowieskiej we Wrocławiu za cenę 29,3 mln zł netto powiększoną o podatek VAT od spółki Rank Progress S.A. Po dokonaniu transakcji nabycia 35/100 udziału w ww. nieruchomości Spółka Gruntowa staje się użytkownikiem wieczystym całości nieruchomości wchodzących w pierwszy obszar Inwestycji PORT POPOWICE.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku, zgodnie z zapisami ww. Aneksu, zawarł umowę nabycia od spółki Rank Progress S.A. 120.060  udziałów w Spółce Gruntowej za cenę ok. 6 mln zł oraz objął 585.751 nowych udziałów w Spółce Gruntowej za kwotę 29,3 mln zł. Zgodnie z informacjami, przekazanymi w ww. raporcie bieżącym nr 30/2018, po rejestracji zmian w kapitale zakładowym Spółki Gruntowej przez sąd rejestrowy, liczba udziałów w Spółce Gruntowej wyniesie 1.290.866, a struktura własnościowa będzie przedstawiała się następująco: Emitent – 77,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki Gruntowej, a Rank Progress S.A. – 22,87%.