12-12-2018 (17:49)

Raport bieżący nr 61/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2018 roku przez spółkę zależną od Emitenta – Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Kredytobiorca”), w związku z realizacją inwestycji Port Popowice Etap I Budynek B i C we Wrocławiu („Inwestycja”), umów kredytu („Umowy”), obejmujących nieodnawialny kredyt budowlany oraz kredyt odnawialny na sfinansowanie podatku VAT, z Alior Bankiem S.A. („Bank”).

Celem kredytów jest finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji Inwestycji oraz finansowanie zobowiązań związanych z zapłatą podatku VAT w trakcie realizacji Inwestycji.

Maksymalna łączna kwota udzielonego kredytu wynosi ok. 88,3 mln zł, z czego  ok. 83,3 mln zł przypada na kredyt budowlany. Maksymalny okres finansowania w przypadku obu kredytów wynosi 27 miesięcy od daty zawarcia Umów. Dzień ostatecznej spłaty kredytów przypada na 28 lutego 2021 roku. Oprocentowanie, w odniesieniu do każdego kredytu, jest zmienne i stanowi sumę marży oraz stawki referencyjnej, którą jest WIBOR 3M.

Zabezpieczeniem kredytów przewidzianym w każdej z Umów jest min. hipoteka łączna do kwoty 208,3 mln zł ustanowiona na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności nieruchomości, na której prowadzona jest Inwestycja, zastaw finansowy i rejestrowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, cesja wierzytelności z umów związanych z realizacją Inwestycji oraz oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, odrębnie w odniesieniu do kredytu budowlanego oraz na sfinansowanie podatku VAT.

Umowy zawierają zapisy dotyczące warunków uruchomienia i wykorzystania poszczególnych transz kredytów, w tym wymaganego poziomu przedsprzedaży oraz zobowiązań Emitenta wynikających z Umów.