14-12-2018 (15:08)

Raport bieżący nr 62/2018

Zarząd Vantage Development S.A. ( „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbyło się w dniu 14 grudnia 2018 roku.

Walne Zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania. Zgodnie z wymogiem art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych reprezentowany był na nim cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, zostały przez Walne Zgromadzenie podjęte.