14-12-2018 (15:12)

Raport bieżący nr 63/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2018 roku, podjęło uchwałę nr 3 w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej, pochodzącej z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, w wysokości 11.169.192,38 zł, tj. 0,23 zł na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą nadzwyczajną wynosi 48.561.706 sztuk.

Uprawnionymi do dywidendy nadzwyczajnej są akcjonariusze, którym przysługują akcje w dniu 20 grudnia 2018 roku, z wyłączeniem akcji własnych Spółki. Termin wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ustalony został na dzień 21 grudnia 2018 roku.