19-12-2017 (17:59)

Raport bieżący nr 78/2017

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z treścią art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się bez formalnego zwołania, na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących cały kapitał zakładowy Emitenta.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.