19-12-2017 (23:22)

Raport bieżący nr 81/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku oraz raportu bieżącego nr 76/2017 z dnia 16 grudnia 2017 roku Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 roku spółka zależna od Emitenta, Winhall Investments sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której Emitent posiada 55% udziałów, zawarła dwie umowy dotyczące nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5/4, 5/6 i 5/5, położonej przy ulicy Wejherowskiej nr 25-29 i ulicy Białowieskiej nr 2-4 we Wrocławiu, objętych księgą wieczystą o nr WR1K/00094629/0.

Pierwsza z umów to przyrzeczona umowa sprzedaży przez Bank Zachodni WBK S.A. 65/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej powyżej za łączną cenę netto 25.000 tys. złotych.

Druga z umów to przedwstępna umowa sprzedaży przez Rank Progess S.A. 35/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej powyżej za cenę netto 29.287 tys. złotych. Termin zawarcia umowy końcowej sprzedaży tej części nieruchomości przewidziany jest do dnia 31 maja 2018 roku.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.