08-03-2017 (21:04)

Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015
I. Przychody ze sprzedaży  16 522  13 878 3  776  3 316
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 697 2 742 388 655
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (2 329)                  (2 171)                     (532)                     (519)
IV. Zysk (strata) brutto 14 703 (3 232) 3  360 (772)
V. Zysk (strata) netto  10 152 2 004 2  320 479
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                 0,16                      0,03                    0,037                    0,008
  01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015
VII. Kapitał własny 320 771 318 736 72  507 74  794
VIII. Zobowiązania długoterminowe 130 627 158 215 29  527 37  127
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 29 258 4 493 6  613 1  054
X. Aktywa trwałe 455 838 458 840 103  038 107  671
XI. Aktywa obrotowe 24 818 22 604 5  610 5  304
XII. Suma aktywów 480 656 481 444 108  647 112   975
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                      5,14                      5,10                      1,16                      1,20
           
   31.12.2016   31.12.2015 
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu 4,4240 4,2615
           
  01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015
średni kurs EUR w okresie* 4,3757 4,1848
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie