08-03-2017 (21:04)

Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2016

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
01.01.2016 – 31.12.201601.01.2015 – 31.12.201501.01.2016 – 31.12.201601.01.2015 – 31.12.2015
I.Przychody ze sprzedaży 16 522 13 8783  776 3 316
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1 6972 742388655
III.Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej(2 329)                 (2 171)                    (532)                    (519)
IV.Zysk (strata) brutto14 703(3 232)3  360(772)
V.Zysk (strata) netto 10 1522 0042  320479
VI.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                 0,16                     0,03                   0,037                   0,008
 01.01.2016 – 31.12.201601.01.2015 – 31.12.201501.01.2016 – 31.12.201601.01.2015 – 31.12.2015
VII.Kapitał własny320 771318 73672  50774  794
VIII.Zobowiązania długoterminowe130 627158 21529  52737  127
IX.Zobowiązania krótkoterminowe29 2584 4936  6131  054
X.Aktywa trwałe455 838458 840103  038107  671
XI.Aktywa obrotowe24 81822 6045  6105  304
XII.Suma aktywów480 656481 444108  647112   975
XIII.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                     5,14                     5,10                     1,16                     1,20
      
  31.12.2016  31.12.2015 
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu4,42404,2615
      
 01.01.2016 – 31.12.201601.01.2015 – 31.12.2015
średni kurs EUR w okresie*4,37574,1848
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie