21-03-2018 (19:07)

Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za 2017 rok 01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
I. Przychody ze sprzedaży          26 488           16 522            6 240               3 776
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży           11 578             1 697            2 728                 388
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej             6 124         (2 329)             1 443              (532)
IV. Zysk (strata) brutto          30 637           14 703             7 218              3 360
V. Zysk (strata) netto          28 587           10 152             6 735              2 320
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                       0,46                        0,16                        0,11                        0,04
    Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016
VII. Kapitał własny        329 795        320 771          79 070            72 507
VIII. Zobowiązania długoterminowe         141 707        130 627          33 975            29 527
IX. Zobowiązania krótkoterminowe           15 394          29 258             3 691               6 613
X. Aktywa trwałe        443 775        455 838        106 398         103 038
XI. Aktywa obrotowe           43 121          24 818          10 339               5 610
XII. Suma aktywów       486 896       480 656         116 736          108 647
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        5,47                        5,14                        1,31                        1,16
  31.12.2017 31.12.2016
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                   4,1709                  4,4240
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
 średni kurs EUR w okresie*                   4,2447                  4,3757
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie