21-03-2018 (19:07)

Raport roczny Vantage Development S.A. za rok 2017

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za 2017 rok01.01.2017 – 31.12.201701.01.2016 – 31.12.201601.01.2017 – 31.12.201701.01.2016 – 31.12.2016
I.Przychody ze sprzedaży         26 488          16 522           6 240              3 776
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży          11 578            1 697           2 728                388
III.Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej            6 124        (2 329)            1 443             (532)
IV.Zysk (strata) brutto         30 637          14 703            7 218             3 360
V.Zysk (strata) netto         28 587          10 152            6 735             2 320
VI.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                       0,46                       0,16                       0,11                       0,04
  Stan na 31.12.2017Stan na 31.12.2016Stan na 31.12.2017Stan na 31.12.2016
VII.Kapitał własny       329 795       320 771         79 070           72 507
VIII.Zobowiązania długoterminowe        141 707       130 627         33 975           29 527
IX.Zobowiązania krótkoterminowe          15 394         29 258            3 691              6 613
X.Aktywa trwałe       443 775       455 838       106 398        103 038
XI.Aktywa obrotowe          43 121         24 818         10 339              5 610
XII.Suma aktywów      486 896      480 656        116 736         108 647
XIII.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                       5,47                       5,14                       1,31                       1,16
 31.12.201731.12.2016
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                  4,1709                 4,4240
 01.01.2017 – 31.12.201701.01.2016 – 31.12.2016
 średni kurs EUR w okresie*                  4,2447                 4,3757
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie