10-05-2016 (17:52)

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2016 roku

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I kwartał 2016 roku01.01.2016 – 31.03.201601.01.2015 – 31.03.201501.01.2016 – 31.03.201601.01.2015 – 31.03.2015
I.Przychody ze sprzedaży                  23 209                  10 403                     5 328                     2 507
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                     5 697                     2 681                     1 308                         646
III.Zysk (strata) z działalności operacyjnej                     2 739                       (525)                         629                       (127)
IV.Zysk (strata) brutto                     1 867                   (1 810)                         429                       (436)
V.Zysk (strata) netto                     1 664                   (1 673)                         382                       (403)
VI.Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego                     1 664                   (1 673)                         382                       (403)
VII.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                       0,03                     (0,03)                       0,01                     (0,01)
  Stan na 31.03.2016Stan na 31.12.2015Stan na 31.03.2016Stan na 31.12.2015
VIII.Kapitał własny               339 106               337 438                  79 446                  79 183
IX.Zobowiązania długoterminowe               289 192               260 746                  67 752                  61 186
X.Zobowiązania krótkoterminowe                  44 149                  33 956                  10 343                     7 968
XI.Aktywa trwałe               375 606               411 435                  87 997                  96 547
XII.Aktywa obrotowe               296 841               220 705                  69 544                  51 790
XIII.Suma aktywów               672 447               632 140               157 541               148 337
XIV.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                       5,43                       5,40                       1,27                       1,27
 w tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I kwartał 2016 roku01.01.2016 – 31.03.201601.01.2015 – 31.03.201501.01.2016 – 31.03.201601.01.2015 – 31.03.2015
I.Przychody ze sprzedaży                     3 149                     2 057                         723                         496
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                       (110)                       (321)                          (25)                          (77)
III.Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej                   (1 252)                   (1 180)                       (287)                       (284)
IV.Zysk (strata) brutto                     2 537                   (2 332)                         582                       (562)
V.Zysk (strata) netto                         394                         382                            90                            92
VI.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                    0,006                    0,006                    0,001                    0,001
  Stan na 31.03.2016Stan na 31.12.2015Stan na 31.03.2016Stan na 31.12.2015
VII.Kapitał własny               319 130               318 736                  74 766                  74 794
VIII.Zobowiązania długoterminowe               130 384               158 215                  30 546                  37 127
IX.Zobowiązania krótkoterminowe                     7 524                     4 493                     1 764                     1 054
X.Aktywa trwałe               446 510               458 840               104 608               107 671
XI.Aktywa obrotowe                  10 528                  22 604                     2 466                     5 304
XII.Suma aktywów               457 038               481 444               107 075               112 975
XIII.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                       5,11                       5,10                       1,20                       1,20
      
      
 31.03.201631.12.2015
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                  4,2684                 4,2615
      
 01.01.2016 – 31.03.201601.01.2015 – 31.03.2015
 średni kurs EUR w okresie*                  4,3559                 4,1489
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie