10-05-2016 (17:52)

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2016 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I kwartał 2016 roku 01.01.2016 – 31.03.2016 01.01.2015 – 31.03.2015 01.01.2016 – 31.03.2016 01.01.2015 – 31.03.2015
I. Przychody ze sprzedaży                   23 209                   10 403                      5 328                      2 507
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                      5 697                      2 681                      1 308                          646
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                      2 739                        (525)                          629                        (127)
IV. Zysk (strata) brutto                      1 867                    (1 810)                          429                        (436)
V. Zysk (strata) netto                      1 664                    (1 673)                          382                        (403)
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego                      1 664                    (1 673)                          382                        (403)
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                        0,03                      (0,03)                        0,01                      (0,01)
    Stan na 31.03.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.03.2016 Stan na 31.12.2015
VIII. Kapitał własny                339 106                337 438                   79 446                   79 183
IX. Zobowiązania długoterminowe                289 192                260 746                   67 752                   61 186
X. Zobowiązania krótkoterminowe                   44 149                   33 956                   10 343                      7 968
XI. Aktywa trwałe                375 606                411 435                   87 997                   96 547
XII. Aktywa obrotowe                296 841                220 705                   69 544                   51 790
XIII. Suma aktywów                672 447                632 140                157 541                148 337
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        5,43                        5,40                        1,27                        1,27
  w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I kwartał 2016 roku 01.01.2016 – 31.03.2016 01.01.2015 – 31.03.2015 01.01.2016 – 31.03.2016 01.01.2015 – 31.03.2015
I. Przychody ze sprzedaży                      3 149                      2 057                          723                          496
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                        (110)                        (321)                           (25)                           (77)
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej                    (1 252)                    (1 180)                        (287)                        (284)
IV. Zysk (strata) brutto                      2 537                    (2 332)                          582                        (562)
V. Zysk (strata) netto                          394                          382                             90                             92
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                    0,006                     0,006                     0,001                     0,001
    Stan na 31.03.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.03.2016 Stan na 31.12.2015
VII. Kapitał własny                319 130                318 736                   74 766                   74 794
VIII. Zobowiązania długoterminowe                130 384                158 215                   30 546                   37 127
IX. Zobowiązania krótkoterminowe                      7 524                      4 493                      1 764                      1 054
X. Aktywa trwałe                446 510                458 840                104 608                107 671
XI. Aktywa obrotowe                   10 528                   22 604                      2 466                      5 304
XII. Suma aktywów                457 038                481 444                107 075                112 975
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        5,11                        5,10                        1,20                        1,20
           
           
  31.03.2016 31.12.2015
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                   4,2684                  4,2615
           
  01.01.2016 – 31.03.2016 01.01.2015 – 31.03.2015
 średni kurs EUR w okresie*                   4,3559                  4,1489
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie