09-11-2017 (17:41)

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za III kwartał 2017 roku

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartał 2017 roku01.01.2017 – 30.09.201701.01.2016 – 30.09.201601.01.2017 – 30.09.201701.01.2016 – 30.09.2016
I.Przychody ze sprzedaży        199 429           55 215         46 852           12 638
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży         43 254           13 181          10 162             3 017
III.Zysk (strata) z działalności operacyjnej         29 449           22 232            6 918            5 089
IV.Zysk (strata) brutto          25 275            19 954           5 938             4 567
V.Zysk (strata) netto         20 656           17 653           4 853             4 041
VI.Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego          20 656            17 653           4 853             4 041
VII.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)              0,33               0,28             0,08             0,06
  Stan na 30.09.2017Stan na 31.12.2016Stan na 30.09.2017Stan na 31.12.2016
VIII.Kapitał własny        367 533         354 677         85 292           80 171
IX.Zobowiązania długoterminowe        330 481         334 545         76 694          75 620
X.Zobowiązania krótkoterminowe        147 234          118 349          34 168           26 752
XI.Aktywa trwałe       369 442         382 359          85 735          86 428
XII.Aktywa obrotowe       475 806         425 212        110 419           96 115
XIII.Suma aktywów       845 248         807 571        196 154         182 543
XIV.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)              5,89               5,68              1,37               1,28
 w tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za III kwartał 2017 roku01.01.2017 – 30.09.201701.01.2016 – 30.09.201601.01.2017 – 30.09.201701.01.2016 – 30.09.2016
I.Przychody ze sprzedaży           19 997         10 069           4 698           2 305
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży            9 524              882            2 237             202
III.Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej             5 089         (2 712)            1 196            (621)
IV.Zysk (strata) brutto           31 704          18 155            7 448            4 156
V.Zysk (strata) netto          29 092          14 353           6 835           3 285
VI.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                       0,47                       0,23                      0,11                       0,05
  Stan na 30.09.2017Stan na 31.12.2016Stan na 30.09.2017Stan na 31.12.2016
VII.Kapitał własny         341 746           320 771         79 308           72 507
VIII.Zobowiązania długoterminowe          117 857          130 627          27 351           29 527
IX.Zobowiązania krótkoterminowe             4 576            29 258            1 062             6 613
X.Aktywa trwałe        439 486          455 838       101 990        103 038
XI.Aktywa obrotowe           24 693            24 818            5 730             5 610
XII.Suma aktywów         464 179          480 656        107 721        108 647
XIII.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                5,47                 5,14               1,27                1,16
      
      
 30.09.201731.12.2016
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu          4,3091          4,4240
      
 01.01.2017 – 30.09.201701.01.2016 – 30.09.2016
 średni kurs EUR w okresie*          4,2566          4,3688
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie