20151106 16-11-2015 (17:50)

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za trzy kwartały 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartał 2015 roku01.01.2015 – 30.09.201501.01.2014 – 30.09.201401.01.2015 – 30.09.201501.01.2014 – 30.09.2014
I.Przychody ze sprzedaży65 08733 15515 6527 931
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży16 1558 0623 8851 929
III.Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 0035491 684131
IV.Zysk (strata) brutto455(2 722)109(651)
V.Zysk (strata) netto742(1 820)178(435)
VI.Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego742(1 820)178(435)
VII.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)0,01(0,03)0,003(0,007)
  Stan na 30.09.2015Stan na 31.12.2014Stan na 30.09.2015Stan na 31.12.2014
VIII.Kapitał własny325 652323 42576 83075 880
IX.Zobowiązania długoterminowe236 698180 72655 84342 401
X.Zobowiązania krótkoterminowe43 42345 07310 24510 575
XI.Aktywa trwałe387 441390 98291 40891 730
XII.Aktywa obrotowe218 332158 24251 51037 126
XIII.Suma aktywów605 773549 224142 918128 856
XIV.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)5,225,181,231,22
 w tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za III kwartał 2015 roku01.01.2015 – 30.09.201501.01.2014 – 30.09.201401.01.2015 – 30.09.201501.01.2014 – 30.09.2014
I.Przychody ze sprzedaży6 8597 3141 6491 750
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży(599)2 972(144)711
III.Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej(3 745)(103)(901)(25)
IV.Zysk (strata) brutto(7 280)1 306(1 751)312
V.Zysk (strata) netto(2 473)1 193(595)285
VI.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
(0,04)0,02(0,010)0,005
  Stan na 30.09.2015Stan na 31.12.2014Stan na 30.09.2015Stan na 31.12.2014
VII.Kapitał własny314 259316 73274 14274 310
VIII.Zobowiązania długoterminowe157 35955 83637 12513 100
IX.Zobowiązania krótkoterminowe4 72414 3271 1153 361
X.Aktywa trwałe449 525375 876106 05588 186
XI.Aktywa obrotowe26 81711 0196 3272 585
XII.Suma aktywów476 342386 895112 38290 771
XIII.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)5,035,071,191,19
      
      
 30.09.201531.12.2014
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu4,23864,2623
      
 01.01.2015 – 30.09.201501.01.2014 – 30.09.2014
średni kurs EUR w okresie*4,15854,1803
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie