20151106 16-11-2015 (17:50)

Skonsolidowany raport kwartalny GK Vantage Development za trzy kwartały 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartał 2015 roku 01.01.2015 – 30.09.2015 01.01.2014 – 30.09.2014 01.01.2015 – 30.09.2015 01.01.2014 – 30.09.2014
I. Przychody ze sprzedaży 65 087 33 155 15 652 7 931
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 155 8 062 3 885 1 929
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 003 549 1 684 131
IV. Zysk (strata) brutto 455 (2 722) 109 (651)
V. Zysk (strata) netto 742 (1 820) 178 (435)
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 742 (1 820) 178 (435)
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR) 0,01 (0,03) 0,003 (0,007)
    Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014
VIII. Kapitał własny 325 652 323 425 76 830 75 880
IX. Zobowiązania długoterminowe 236 698 180 726 55 843 42 401
X. Zobowiązania krótkoterminowe 43 423 45 073 10 245 10 575
XI. Aktywa trwałe 387 441 390 982 91 408 91 730
XII. Aktywa obrotowe 218 332 158 242 51 510 37 126
XIII. Suma aktywów 605 773 549 224 142 918 128 856
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 5,22 5,18 1,23 1,22
  w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za III kwartał 2015 roku 01.01.2015 – 30.09.2015 01.01.2014 – 30.09.2014 01.01.2015 – 30.09.2015 01.01.2014 – 30.09.2014
I. Przychody ze sprzedaży 6 859 7 314 1 649 1 750
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (599) 2 972 (144) 711
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (3 745) (103) (901) (25)
IV. Zysk (strata) brutto (7 280) 1 306 (1 751) 312
V. Zysk (strata) netto (2 473) 1 193 (595) 285
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
(0,04) 0,02 (0,010) 0,005
    Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014
VII. Kapitał własny 314 259 316 732 74 142 74 310
VIII. Zobowiązania długoterminowe 157 359 55 836 37 125 13 100
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 724 14 327 1 115 3 361
X. Aktywa trwałe 449 525 375 876 106 055 88 186
XI. Aktywa obrotowe 26 817 11 019 6 327 2 585
XII. Suma aktywów 476 342 386 895 112 382 90 771
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 5,03 5,07 1,19 1,19
           
           
  30.09.2015 31.12.2014
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu 4,2386 4,2623
           
  01.01.2015 – 30.09.2015 01.01.2014 – 30.09.2014
średni kurs EUR w okresie* 4,1585 4,1803
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie