27-08-2015 (13:37)

Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development
za I półrocze 2015 roku
01.01.2015 – 30.06.2015 01.01.2014 – 30.06.2014 01.01.2015 – 30.06.2015 01.01.2014 – 30.06.2014
I. Przychody ze sprzedaży            20 455            28 334              4 948              6 781
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży              5 719              5 733              1 383              1 372
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                 971                 287                 235                   69
IV. Zysk (strata) brutto            (1 803)            (1 834)               (436)               (439)
V. Zysk (strata) netto            (1 598)            (1 156)               (387)               (277)
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego            (1 598)            (1 156)               (387)               (277)
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)              (0,03)              (0,02)              (0,01)            (0,004)
     Stan na 30.06.2015   Stan na 31.12.2014   Stan na 30.06.2015   Stan na 31.12.2014 
VIII. Kapitał własny          323 230          323 425            77 062            75 880
IX. Zobowiązania długoterminowe          219 835          180 726            52 412            42 401
X. Zobowiązania krótkoterminowe            84 630            45 073            20 177            10 575
XI. Aktywa trwałe          377 489          390 982            89 998            91 730
XII. Aktywa obrotowe          250 206          158 242            59 653            37 126
XIII. Suma aktywów          627 695          549 224          149 651          128 856
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                5,18                5,18                1,23                1,22
    w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I półrocze 2015 roku 01.01.2015 – 30.06.2015 01.01.2014 – 30.06.2014 01.01.2015 – 30.06.2015 01.01.2014 – 30.06.2014
I. Przychody ze sprzedaży              3 939              4 393                 953              1 051
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży            (1 067)              1 434               (258)                 343
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej            (3 373)               (539)               (816)               (129)
IV. Zysk (strata) brutto                 586                 453                 142                 108
V. Zysk (strata) netto              3 594                 439                 869                 105
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
             0,058              0,007              0,014              0,002
     Stan na 30.06.2015   Stan na 31.12.2014   Stan na 30.06.2015   Stan na 31.12.2014 
VII. Kapitał własny          320 436          316 732            76 396            74 310
VIII. Zobowiązania długoterminowe            99 894            55 836            23 816            13 100
IX. Zobowiązania krótkoterminowe              3 998            14 327                 953              3 361
X. Aktywa trwałe          405 298          375 876            96 628            88 186
XI. Aktywa obrotowe            19 030            11 019              4 537              2 585
XII. Suma aktywów          424 328          386 895          101 165            90 771
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                5,13                5,07                1,22                1,19
   30.06.2015   31.12.2014 
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu 4,1944 4,2623
   01.01.2015 – 30.06.2015   01.01.2014 – 30.06.2014 
średni kurs EUR w okresie* 4,1341 4,1784
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie