27-08-2015 (13:37)

Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development
za I półrocze 2015 roku
01.01.2015 – 30.06.201501.01.2014 – 30.06.201401.01.2015 – 30.06.201501.01.2014 – 30.06.2014
I.Przychody ze sprzedaży           20 455           28 334             4 948             6 781
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży             5 719             5 733             1 383             1 372
III.Zysk (strata) z działalności operacyjnej                971                287                235                  69
IV.Zysk (strata) brutto           (1 803)           (1 834)              (436)              (439)
V.Zysk (strata) netto           (1 598)           (1 156)              (387)              (277)
VI.Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego           (1 598)           (1 156)              (387)              (277)
VII.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)             (0,03)             (0,02)             (0,01)           (0,004)
   Stan na 30.06.2015  Stan na 31.12.2014  Stan na 30.06.2015  Stan na 31.12.2014 
VIII.Kapitał własny         323 230         323 425           77 062           75 880
IX.Zobowiązania długoterminowe         219 835         180 726           52 412           42 401
X.Zobowiązania krótkoterminowe           84 630           45 073           20 177           10 575
XI.Aktywa trwałe         377 489         390 982           89 998           91 730
XII.Aktywa obrotowe         250 206         158 242           59 653           37 126
XIII.Suma aktywów         627 695         549 224         149 651         128 856
XIV.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)               5,18               5,18               1,23               1,22
  w tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I półrocze 2015 roku01.01.2015 – 30.06.201501.01.2014 – 30.06.201401.01.2015 – 30.06.201501.01.2014 – 30.06.2014
I.Przychody ze sprzedaży             3 939             4 393                953             1 051
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży           (1 067)             1 434              (258)                343
III.Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej           (3 373)              (539)              (816)              (129)
IV.Zysk (strata) brutto                586                453                142                108
V.Zysk (strata) netto             3 594                439                869                105
VI.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
             0,058             0,007             0,014             0,002
   Stan na 30.06.2015  Stan na 31.12.2014  Stan na 30.06.2015  Stan na 31.12.2014 
VII.Kapitał własny         320 436         316 732           76 396           74 310
VIII.Zobowiązania długoterminowe           99 894           55 836           23 816           13 100
IX.Zobowiązania krótkoterminowe             3 998           14 327                953             3 361
X.Aktywa trwałe         405 298         375 876           96 628           88 186
XI.Aktywa obrotowe           19 030           11 019             4 537             2 585
XII.Suma aktywów         424 328         386 895         101 165           90 771
XIII.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)               5,13               5,07               1,22               1,19
  30.06.2015  31.12.2014 
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu4,19444,2623
  01.01.2015 – 30.06.2015  01.01.2014 – 30.06.2014 
średni kurs EUR w okresie*4,13414,1784
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie