26-08-2016 (07:47)

Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2016 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I półrocze 2016 roku 01.01.2016 – 30.06.2016 01.01.2015 – 30.06.2015 01.01.2016 – 30.06.2016 01.01.2015 – 30.06.2015
I. Przychody ze sprzedaży                   36 950                   20 455                      8 435                      4 948
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                      9 186                      5 719                      2 097                      1 383
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                      4 544                          971                      1 037                          235
IV. Zysk (strata) brutto                      1 274                    (1 803)                          291                        (436)
V. Zysk (strata) netto                      2 739                    (1 598)                          625                        (387)
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego                      2 739                    (1 598)                          625                        (387)
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                        0,04                      (0,03)                        0,01                      (0,01)
    Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015
VIII. Kapitał własny                331 301                337 438                   74 862                   79 183
IX. Zobowiązania długoterminowe                239 470                260 746                   54 111                   61 186
X. Zobowiązania krótkoterminowe                115 919                   33 956                   26 194                      7 968
XI. Aktywa trwałe                361 324                411 435                   81 646                   96 547
XII. Aktywa obrotowe                325 366                220 705                   73 521                   51 790
XIII. Suma aktywów                686 690                632 140                155 167                148 337
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        5,31                        5,40                        1,20                        1,27
  w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I półrocze 2016 roku 01.01.2016 – 30.06.2016 01.01.2015 – 30.06.2015 01.01.2016 – 30.06.2016 01.01.2015 – 30.06.2015
I. Przychody ze sprzedaży                      7 133                      3 939                      1 628                          953
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                          375                    (1 067)                             86                        (258)
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej                    (1 467)                    (3 373)                        (335)                        (816)
IV. Zysk (strata) brutto                   13 619                          586                      3 109                          142
V. Zysk (strata) netto                   10 551                      3 594                      2 409                          869
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                    0,169                     0,058                        0,04                     0,014
    Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015
VII. Kapitał własny                321 170                318 736                   72 573                   74 794
VIII. Zobowiązania długoterminowe                   87 594                158 215                   19 793                   37 127
IX. Zobowiązania krótkoterminowe                   43 238                      4 493                      9 771                      1 054
X. Aktywa trwałe                438 995                458 840                   99 197                107 671
XI. Aktywa obrotowe                   13 007                   22 604                      2 939                      5 304
XII. Suma aktywów                452 002                481 444                102 136                112 975
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        5,14                        5,10                        1,16                        1,20
           
           
  30.06.2016 31.12.2015
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                   4,4255                  4,2615
           
  01.01.2016 – 30.06.2016 01.01.2015 – 30.06.2015
 średni kurs EUR w okresie*                   4,3805                  4,1341
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie