26-08-2016 (07:47)

Skonsolidowany raport półroczny GK Vantage Development za pierwsze półrocze 2016 roku

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I półrocze 2016 roku01.01.2016 – 30.06.201601.01.2015 – 30.06.201501.01.2016 – 30.06.201601.01.2015 – 30.06.2015
I.Przychody ze sprzedaży                  36 950                  20 455                     8 435                     4 948
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                     9 186                     5 719                     2 097                     1 383
III.Zysk (strata) z działalności operacyjnej                     4 544                         971                     1 037                         235
IV.Zysk (strata) brutto                     1 274                   (1 803)                         291                       (436)
V.Zysk (strata) netto                     2 739                   (1 598)                         625                       (387)
VI.Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego                     2 739                   (1 598)                         625                       (387)
VII.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                       0,04                     (0,03)                       0,01                     (0,01)
  Stan na 30.06.2016Stan na 31.12.2015Stan na 30.06.2016Stan na 31.12.2015
VIII.Kapitał własny               331 301               337 438                  74 862                  79 183
IX.Zobowiązania długoterminowe               239 470               260 746                  54 111                  61 186
X.Zobowiązania krótkoterminowe               115 919                  33 956                  26 194                     7 968
XI.Aktywa trwałe               361 324               411 435                  81 646                  96 547
XII.Aktywa obrotowe               325 366               220 705                  73 521                  51 790
XIII.Suma aktywów               686 690               632 140               155 167               148 337
XIV.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                       5,31                       5,40                       1,20                       1,27
 w tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I półrocze 2016 roku01.01.2016 – 30.06.201601.01.2015 – 30.06.201501.01.2016 – 30.06.201601.01.2015 – 30.06.2015
I.Przychody ze sprzedaży                     7 133                     3 939                     1 628                         953
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                         375                   (1 067)                            86                       (258)
III.Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej                   (1 467)                   (3 373)                       (335)                       (816)
IV.Zysk (strata) brutto                  13 619                         586                     3 109                         142
V.Zysk (strata) netto                  10 551                     3 594                     2 409                         869
VI.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
                    0,169                    0,058                       0,04                    0,014
  Stan na 30.06.2016Stan na 31.12.2015Stan na 30.06.2016Stan na 31.12.2015
VII.Kapitał własny               321 170               318 736                  72 573                  74 794
VIII.Zobowiązania długoterminowe                  87 594               158 215                  19 793                  37 127
IX.Zobowiązania krótkoterminowe                  43 238                     4 493                     9 771                     1 054
X.Aktywa trwałe               438 995               458 840                  99 197               107 671
XI.Aktywa obrotowe                  13 007                  22 604                     2 939                     5 304
XII.Suma aktywów               452 002               481 444               102 136               112 975
XIII.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                       5,14                       5,10                       1,16                       1,20
      
      
 30.06.201631.12.2015
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                  4,4255                 4,2615
      
 01.01.2016 – 30.06.201601.01.2015 – 30.06.2015
 średni kurs EUR w okresie*                  4,3805                 4,1341
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie