08-03-2017 (21:08)

Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za 2016 rok 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015
I. Przychody ze sprzedaży 133 269 95 374 30 457 22 791
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 757 24 867 7 029 5 942
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 853 16 778 8 422 4 009
IV. Zysk (strata) brutto 30 818 9 147 7 043 2 186
V. Zysk (strata) netto 25 320 11 997 5 787 2 867
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 25 320  11 997 5 787 2 867
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                      0,41                      0,19                      0,09                      0,05
    Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2015
VIII. Kapitał własny 354 677 337 438 80 171 79 183
IX. Zobowiązania długoterminowe 334 545 260 746 75 620 61 186
X. Zobowiązania krótkoterminowe 118 349 33 956 26 752 7 968
XI. Aktywa trwałe 382 359 411 435 86 428 96 547
XII. Aktywa obrotowe 425 212 220 705 96 115 51 790
XIII. Suma aktywów 807 571 632 140 182 543 148 337
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                      5,68                      5,40                      1,28                      1,27
           
           
  31.12.2016 31.12.2015
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                  4,4240                 4,2615
           
  01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2015 – 31.12.2015
 średni kurs EUR w okresie*                  4,3757                 4,1848
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie