08-03-2017 (21:08)

Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2016

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za 2016 rok01.01.2016 – 31.12.201601.01.2015 – 31.12.201501.01.2016 – 31.12.201601.01.2015 – 31.12.2015
I.Przychody ze sprzedaży133 26995 37430 45722 791
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży30 75724 8677 0295 942
III.Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 85316 7788 4224 009
IV.Zysk (strata) brutto30 8189 1477 0432 186
V.Zysk (strata) netto25 32011 9975 7872 867
VI.Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego25 320 11 9975 7872 867
VII.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                     0,41                     0,19                     0,09                     0,05
  Stan na 31.12.2016Stan na 31.12.2015Stan na 31.12.2016Stan na 31.12.2015
VIII.Kapitał własny354 677337 43880 17179 183
IX.Zobowiązania długoterminowe334 545260 74675 62061 186
X.Zobowiązania krótkoterminowe118 34933 95626 7527 968
XI.Aktywa trwałe382 359411 43586 42896 547
XII.Aktywa obrotowe425 212220 70596 11551 790
XIII.Suma aktywów807 571632 140182 543148 337
XIV.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                     5,68                     5,40                     1,28                     1,27
      
      
 31.12.201631.12.2015
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                 4,4240                4,2615
      
 01.01.2016 – 31.12.201601.01.2015 – 31.12.2015
 średni kurs EUR w okresie*                 4,3757                4,1848
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie