22-05-2017 (16:09)

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2017 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I kwartał 2017 roku 01.01.2017 – 31.03.2017 01.01.2016 – 31.03.2016 01.01.2017 – 31.03.2017 01.01.2016 – 31.03.2016
I. Przychody ze sprzedaży  53 247   23 209   12 414   5 328 
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  13 498   5 697   3 147   1 308 
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  7 331   2 739   1 709   629 
IV. Zysk (strata) brutto  5 798   1 867   1 352   429 
V. Zysk (strata) netto  4 861   1 664   1 133   382 
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego  4 861   1 664   1 133   382 
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)  0,08   0,03   0,02   0,006 
    Stan na 31.03.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.03.2017 Stan na 31.12.2016
VIII. Kapitał własny  359 756   354 677   85 254   80 171 
IX. Zobowiązania długoterminowe  309 497   334 545   73 344   75 620 
X. Zobowiązania krótkoterminowe  148 613   118 349   35 218   26 752 
XI. Aktywa trwałe  375 119   382 359   88 895   86 428 
XII. Aktywa obrotowe  442 747   425 212   104 921   96 115 
XIII. Suma aktywów  817 866   807 571   193 816   182 543 
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)  5,76   5,68   1,37   1,28 
  w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I kwartał 2017 roku 01.01.2017 – 31.03.2017 01.01.2016 – 31.03.2016 01.01.2017 – 31.03.2017 01.01.2016 – 31.03.2016
I. Przychody ze sprzedaży  4 374   3 149   1 020   723 
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  1 394   (110)  325   (25)
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej  (484)  (1 252)  (113)  (287)
IV. Zysk (strata) brutto  3 229   2 537   753   582 
V. Zysk (strata) netto  3 023   394   705   90 
VI. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
 0,05   0,01   0,01   0,00 
    Stan na 31.03.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.03.2017 Stan na 31.12.2016
VII. Kapitał własny  323 794   320 771   76 732   72 507 
VIII. Zobowiązania długoterminowe  126 906   130 627   30 074   29 527 
IX. Zobowiązania krótkoterminowe  33 220   29 258   7 872   6 613 
X. Aktywa trwałe  474 297   455 838   112 398   103 038 
XI. Aktywa obrotowe  9 623   24 818   2 280   5 610 
XII. Suma aktywów  483 920   480 656   114 678   108 647 
XIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)  5,19   5,14   1,23   1,16 
           
           
  31.03.2017 31.12.2016
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu  4,2198   4,4240 
           
  01.01.2017 – 31.03.2017 01.01.2016 – 31.03.2016
średni kurs EUR w okresie*  4,2891   4,3559 
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie