22-05-2017 (16:09)

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Vantage Development za I kwartał 2017 roku

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za I kwartał 2017 roku01.01.2017 – 31.03.201701.01.2016 – 31.03.201601.01.2017 – 31.03.201701.01.2016 – 31.03.2016
I.Przychody ze sprzedaży 53 247  23 209  12 414  5 328 
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 498  5 697  3 147  1 308 
III.Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 331  2 739  1 709  629 
IV.Zysk (strata) brutto 5 798  1 867  1 352  429 
V.Zysk (strata) netto 4 861  1 664  1 133  382 
VI.Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 4 861  1 664  1 133  382 
VII.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR) 0,08  0,03  0,02  0,006 
  Stan na 31.03.2017Stan na 31.12.2016Stan na 31.03.2017Stan na 31.12.2016
VIII.Kapitał własny 359 756  354 677  85 254  80 171 
IX.Zobowiązania długoterminowe 309 497  334 545  73 344  75 620 
X.Zobowiązania krótkoterminowe 148 613  118 349  35 218  26 752 
XI.Aktywa trwałe 375 119  382 359  88 895  86 428 
XII.Aktywa obrotowe 442 747  425 212  104 921  96 115 
XIII.Suma aktywów 817 866  807 571  193 816  182 543 
XIV.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 5,76  5,68  1,37  1,28 
 w tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za I kwartał 2017 roku01.01.2017 – 31.03.201701.01.2016 – 31.03.201601.01.2017 – 31.03.201701.01.2016 – 31.03.2016
I.Przychody ze sprzedaży 4 374  3 149  1 020  723 
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 394  (110) 325  (25)
III.Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (484) (1 252) (113) (287)
IV.Zysk (strata) brutto 3 229  2 537  753  582 
V.Zysk (strata) netto 3 023  394  705  90 
VI.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję
(w zł/ EUR)
 0,05  0,01  0,01  0,00 
  Stan na 31.03.2017Stan na 31.12.2016Stan na 31.03.2017Stan na 31.12.2016
VII.Kapitał własny 323 794  320 771  76 732  72 507 
VIII.Zobowiązania długoterminowe 126 906  130 627  30 074  29 527 
IX.Zobowiązania krótkoterminowe 33 220  29 258  7 872  6 613 
X.Aktywa trwałe 474 297  455 838  112 398  103 038 
XI.Aktywa obrotowe 9 623  24 818  2 280  5 610 
XII.Suma aktywów 483 920  480 656  114 678  108 647 
XIII.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 5,19  5,14  1,23  1,16 
      
      
 31.03.201731.12.2016
kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu 4,2198  4,4240 
      
 01.01.2017 – 31.03.201701.01.2016 – 31.03.2016
średni kurs EUR w okresie* 4,2891  4,3559 
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie