Wyszukaj raport

19-02-2018 (09:54) - Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development S.A.

Szanowni Państwo,

Działając zgodnie z Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci w spółce Vantage Development spółka akcyjna, Zapraszam Państwa do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development S.A. (zwanej dalej: Grupa VD).

27-11-2017 (10:01) - Prezentacja dla inwestorów za 3Q2017

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działalności spółki po III kwartałach 2017 roku. W zamieszczonej do pobrania poniżej prezentacji dla inwestorów, znajdują się wszystkie kluczowe dane oraz informacje dotyczące wyników, aktualnej sytuacji dewelopera oraz planów na najbliższe miesiące.  Prezentacja dla inwestorów – 3Q2017 [POBIERZ]

20-10-2017 (18:21) - Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, posiadającą numer REGON 93077802, NIP 896-000-07-01, o kapitale zakładowym 38.712.940,74 zł („Emitent”) mając na uwadze podjętą Uchwałę nr 2 Zgromadzenia […]

19-10-2017 (15:58) - Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii O oraz serii O1 oznaczonych jednym kodem nr PLVTGDL00135

Zarząd spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 11:00 w lokalu Michael / Ström Domu Maklerskiego sp. z o.o. pod adresem Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (Eurocentrum, p. 10) odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii O i O1 zasymilowanych zgodnie z […]

04-08-2017 (14:37) - Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii K

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą na postawie warunków emisji obligacji na okaziciela serii K, z dniem 10 września 2017 roku, dokona przedterminowego wykupu wszystkich istniejących na ten dzień obligacji serii K, tj. 10 000 obligacji serii K o łącznej wartości […]

05-07-2017 (15:29) - Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii I

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 r. powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie warunków emisji obligacji na okaziciela serii I, z dniem 9 sierpnia 2017 roku, dokona przedterminowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień obligacji serii I. Emisja obligacji serii I obejmowała […]

13-06-2017 (15:19) - Prezentacja dla inwestorów za 1Q2017

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dla inwestorów, która jest podsumowaniem osiągniętych przez spółkę wyników w I kwartale 2017 roku. Prezentację pobrać można pod poniższym linkiem:  Vantage Development – prezentacja wynikowa – 1Q2017 [POBIERZ] 

13-06-2017 (12:12) - Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, posiadającą numer REGON 93077802, NIP 896-000-07-01, o kapitale zakładowym 38.712.940,74 zł („Emitent”) mając na uwadze podjętą Uchwałę nr 2 Zgromadzenia […]

12-06-2017 (17:12) - Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego sp. z o.o. pod adresem Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (Eurocentrum, p. 10) odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii O i O1 zasymilowanych zgodnie z nr Uchwałą Nr 288/17 Zarządu KDPW z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135 („Obligacje”).

23-05-2017 (17:36) - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vantage Development S.A.

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, nr NIP 896 000 07 01, REGON 930778024, o kapitale zakładowym w wysokości 38 712 940,74 PLN w całości opłaconym, Zarządzie w składzie: Edward Laufer – Prezes Zarządu, Dariusz Pawlukowicz – Członek Zarządu, działając na podstawie art. 395 § 1 w zw. z art. 399 § 1 oraz art. 402, art. 402(1) i art. 402(2) k.s.h. oraz § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2017 roku, godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie VANTAGE DEVELOPMENT S.A. przy ulicy Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław.

19-05-2017 (13:42) - Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii O (500.000 sztuk serii O oznaczonych pierwotnie kodem PLVTGDL00135) oraz
obligacji serii O1 (150.000 sztuk serii O1 oznaczonych pierwotnie kodem PLVTGDL00143) zasymilowanych zgodnie z nr Uchwałą Nr 288/17 Zarządu KDPW z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135 na dzień 12 czerwca 2017 roku

08-05-2017 (15:32) - Prezentacja wynikowa za rok 2016

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dla inwestorów, która jest podsumowanie działalności i dokonań spółki w roku 2016. Dokument zawiera także istotne informacje odnośnie do najbliższych planów Vantage Development zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie. 

1 2