Wyszukaj raport

04-08-2017 (14:37) - Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii K

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą na postawie warunków emisji obligacji na okaziciela serii K, z dniem 10 września 2017 roku, dokona przedterminowego wykupu wszystkich istniejących na ten dzień obligacji serii K, tj. 10 000 obligacji serii K o łącznej wartości […]

05-07-2017 (15:29) - Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii I

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 r. powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie warunków emisji obligacji na okaziciela serii I, z dniem 9 sierpnia 2017 roku, dokona przedterminowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień obligacji serii I. Emisja obligacji serii I obejmowała […]

13-06-2017 (12:12) - Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody za zmianę warunków emisji obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, posiadającą numer REGON 93077802, NIP 896-000-07-01, o kapitale zakładowym 38.712.940,74 zł („Emitent”) mając na uwadze podjętą Uchwałę nr 2 Zgromadzenia […]

12-06-2017 (17:12) - Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Zarząd spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego sp. z o.o. pod adresem Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (Eurocentrum, p. 10) odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii O i O1 zasymilowanych zgodnie z nr Uchwałą Nr 288/17 Zarządu KDPW z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135 („Obligacje”).

19-05-2017 (13:35) - Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii O i O1 zasymilowanych oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii O (500.000 sztuk serii O oznaczonych pierwotnie kodem PLVTGDL00135) oraz
obligacji serii O1 (150.000 sztuk serii O1 oznaczonych pierwotnie kodem PLVTGDL00143) zasymilowanych zgodnie z nr Uchwałą Nr 288/17 Zarządu KDPW z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz oznaczonych jednym kodem PLVTGDL00135 na dzień 12 czerwca 2017 roku

29-11-2016 (16:23) - Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii H

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r. powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie punktu 18.1 warunków emisji obligacji na okaziciela serii H, z dniem 30 grudnia 2016 roku, dokona przedterminowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień obligacji serii H. Emisja obligacji serii […]

1 2 3 4