Wyszukaj raport

06-04-2016 (18:36) - ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii „F” wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu

W imieniu spółki pod firmą Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030117, NIP: 8960000701, REGON: 930778024, o kapitale zakładowym w wysokości 38.712.940,74 złotych, wpłaconym w całości (dalej: „Emitent”), emitenta obligacji serii F („Obligacje”),
niniejszym na podstawie pkt 17.2.1 warunków emisji Obligacji (dalej: „Warunki Emisji”), celem:
• zmniejszenia wartości granicznej dla wskaźnika oznaczonego jako stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.3 Warunków Emisji,
• zwiększenia wartości granicznej dla wskaźnika oznaczonego jako stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.4 Warunków Emisji,
zwołuje się zgromadzenie obligatariuszy Obligacji na dzień 14 kwietnia 2016 r., godzinę 12:00 w następującym miejscu: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa (siedziba spółki pod firmą: Vestor Dom Maklerski S.A.), z poniższym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia wartości granicznej wskaźnika oznaczonego jako stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.3 Warunków Emisji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości granicznej wskaźnika oznaczonego jako stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.4 Warunków Emisji.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

1 2 3 4 5