Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development S.A.

I. Oferta powinna obejmować:

 1. Okres dwóch lat, tj. badanie ustawowe sprawozdań  za rok 2018 i 2019, z możliwością przedłużenia umowy obejmującej badania o kolejne lata, jednakże na okres nie dłuższy niż maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie.
 2. Badanie ustawowe i przegląd rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i z działalności Grupy VD oraz rocznego sprawozdania finansowego i z działalności jednostki dominującej w Grupie VD.
 3. Badanie ustawowe i przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i z działalności Grupy VD oraz półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i z działalności jednostki dominującej w Grupie GK.
 4. Badanie i przegląd rocznych sprawozdań finansowych i z działalności dla wybranych spółek Grupy VD, w przypadku, gdy dla poszczególnych spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami takie badania ustawowe będą wymagane.
 5. Merytoryczne wsparcie, przez okres trwania umowy w zakresie stosowania przepisów MSR (MSSF) i Ustawy o rachunkowości w sprawozdaniach finansowych spółek Grupy VD, a także opiekę merytoryczną w zakresie zmian w ww. przepisach.

II. Dodatkowo oferta powinna zawierać:

 1. Oświadczenie, że firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident przed złożeniem oferty dotyczącej badania ocenili i udokumentowali, że spełnione zostały wymogi niezależności wobec Grupy VD, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 2. Oświadczenie, że firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident przed  złożeniem oferty dotyczącej badania ocenili i udokumentowali czy istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz zastosowano zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania.
 3. Oświadczenie, że firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident przed złożeniem oferty dotyczącej badania ocenili i udokumentowali, że dysponują kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.
 4. Oświadczenie, że firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident przed złożeniem oferty dotyczącej badania ocenili i udokumentowali, że osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie.
 5. Oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 6. Opis składu osobowego zespołów, które będą przeprowadzały ustawowe badania oraz przeglądy, wraz z opisem doświadczenia poszczególnych członków tych zespołów.
 7. Opis przyjętych metodologii przeprowadzania ustawowych badań.
 8. Opis i zakres merytorycznego wsparcia, przez okres trwania umowy w zakresie stosowania przepisów MSR (MSSF) i Ustawy o rachunkowości w sprawozdaniach finansowych spółek Grupy VD, a także opiekę merytoryczną w zakresie zmian w ww. przepisach.
 9. Łączne wynagrodzenie za wszystkie usługi opisane w pkt I , jak również wyszczególnienie poszczególnych składników tego łącznego wynagrodzenie w podziale na: a) Pkt I ppkt 1, w podziale na lata 2018 i 2019; b) Pkt I ppkt 2, w podziale na lata 2018 i 2019; c) Pkt I ppkt 3, w podziale na lata 2018 i 2019; d) Pkt I ppkt 4, w podziale na lata 2018 i 2019 oraz z podaniem wyliczonej stawki dla jednej spółki z Grupy VD, przy uwzględnieniu dalszego podziału dla wszystkich form organizacyjno – prawnych spółek w Grupie VD; e) Pkt I ppkt 5, w oddziale na lata 2018 i 2019;
 10. Wskazanie metodologii kwalifikacji i metody konsolidacji w Grupie VD spółki Winhall Investments sp. z o.o., tj. wspólnej spółki podmiotu dominującego w Grupie Vantage oraz spółki spoza Grupy Vantage, przy czym dodatkowe informacje, w tym zakresie znajdują się we wskazanych niżej dokumentach: a) Raport bieżący nr 76/2017 – https://inwestor.vantage-sa.pl/raport-biezacy-nr-762017/b) Raport bieżący nr 81/2017 – https://inwestor.vantage-sa.pl/raport-biezacy-nr-812017/c) Załącznik do zapytania ofertowego plik „VD kontrol”.

III. Dodatkowe warunki:

 1. Przeprowadzenia ustawowych badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności będzie zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej lub Ustawą o Rachunkowości, w zależności od przyjętej Polityki Rachunkowości w Grupie VD.
 2. Terminy przeprowadzania ustawowych badań i przeglądów będą dostosowane do harmonogramu prac bilansowych przyjętych w Grupie VD.

IV. Kryteria wyboru.

 1. Spełnienie kryteriów niezależności w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 2. Doświadczenie firmy audytorskiej w przeprowadzaniu ustawowych badań i przeglądów podmiotów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną oraz handlową, w tym w zakresie nieruchomości.
 3. Ocena zakresu merytorycznego wsparcia, o który mowa w pkt I ppkt 5 i pkt II ppkt 8.
 4. Ocena dedykowanego zespołu, o którym mowa w pkt II ppkt 6.
 5. Ocena przyjętych metodologii przeprowadzania ustawowych badań.
 6. Akceptacja dodatkowych warunków opisanych w pkt III.
 7. Łączna wartość wynagrodzenia.

V. Dokumentacja przetargowa.

 1. Dokumenty opisane w pkt II pkt 10.
 2. Informacje o Grupie VD zamieszczone na stronie korporacyjnej pod adresem: vantage-sa.pl
 3. Informacje o Grupie VD, w szczególności działalności Grupy VD, sytuacji majątkowej, strukturze organizacyjnej zamieszczone w raportach okresowych, publicznie dostępnych oraz znajdujących się na stronie korporacyjnej pod adresem: https://inwestor.vantage-sa.pl/wpisy/raporty-okresowe/
 4. Informacje o istotnych zdarzeniach w Grupie VD opisane w raportach bieżących, publicznie dostępnych oraz znajdujących się na stronie korporacyjnej pod adresem: https://inwestor.vantage-sa.pl/wpisy/raporty-biezace/
 5. Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci w spółce Vantage Development spółka akcyjna.

VI. Termin i miejsce składania ofert.

Prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 26.02.2018 r. do Pani Beaty Karaś, Impel Business Solutions, ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, oraz drogą mailową b.karas@impel.pl )

W sprawie danych szczegółowych, niezbędnych dla oceny wielkości podmiotów oraz rozmiarów audytu, prosimy kontaktować się z Panią Beatą Karaś (tel. 510 014 760; e-mail: b.karas@impel.pl )

                                                                                               Z poważaniem,

                                                                                               Dariusz Pawlukowicz

                                                                                         Członek Zarządu Vantage Development S.A.

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.