Informacja o przedterminowym wykupie obligacji na okaziciela serii I

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 r. powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie warunków emisji obligacji na okaziciela serii I, z dniem 9 sierpnia 2017 roku, dokona przedterminowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień obligacji serii I.

Emisja obligacji serii I obejmowała 100.000 zdematerializowanych obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 10.000.000 złotych.

Wykup nastąpi poprzez zapłatę na rzecz każdego z obligatariuszy kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych obligacji oraz wartości nominalnej obligacji, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje zostały wyemitowane w trybie oferty prywatnej i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLVTGDL00077.

Obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu zostanie zawieszony z dniem 27 lipca 2017 r. Dniem ustalenia uprawnionych do przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 1 sierpnia 2017 r.