Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji / Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie akcji /
udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Grzegorz Dzik, Józef Biegaj 48 561 706 100%
RAZEM 48 561 706 100%

Struktura Akcjonariatu spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (*) Zgodnie z treścią porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 punkty 5 i 6 Ustawy o ofercie, zawartego 1 lutego 2017 roku, zawartym pomiędzy:

  1. Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dacie zawiadomienia: ul. Marsa 56, 04-242 Warszawa, kontrolowana przez Nutit A.S. (wskazaną w literze 4 poniżej), a za jej pośrednictwem przez Grzegorza Dzika;
  2. Grzegorzem Dzikiem zamieszkałym w Tyńcu Małym, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław;
  3. Józefem Biegajem zamieszkałym we Wrocławiu, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław;
  4. Nutit A.S. z siedzibą w Pradze, Visnova 331/4 Krc, 140 00 Praha 4, Republika Czeska, kontrolowana przez Grzegorza Dzika i jest jednocześnie podmiotem dominującym wobec Fedha sp. z o.o.;

TradeBridge Czechy A.S. z siedzibą w Pradze, adres: ViSnova 331/4, Krc, 140 00 Praga 4, Republika Czeska, kontrolowana przez Józefa Biegaja; Zgodnie z art. 87 ust 3 Ustawy o ofercie, Fedha sp. z o.o. została wskazana jako podmiot wykonujący obowiązki określone w Rozdziale 4 Ustawy o ofercie za wszystkich uczestników porozumienia.