Obligacje

Obligacje są jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności spółki Vantage Development. Pozyskane w drodze emisji nowych papierów dłużnych środki, przeznaczane są regularnie na rozwój nowych produktów, w tym przede wszystkim na realizację projektów w segmencie PRS.

W sierpniu 2023 roku spółka Vantage Development S.A. wyemitowała obligacje serii AA o wartości nominalnej 1 tys. euro każda. Łącznie pozyskano 24 mln euro w ramach programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości 35 mln euro. To pierwsza tego typu emisja obligacji na rynku PRS, denominowana w euro.

Oferującym w ramach Programu Emisji Obligacji był Haitong Bank. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji wynosi do 4 lat od dnia emisji. Obligacje będą zabezpieczone gwarancją udzieloną przez TAG Immobilien do kwoty 31,2 mln euro. 

Prognozy zobowiązań finansowych

Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta

Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych Grupy Emitenta

Informacje dotyczące obligacji serii AA

Świadectwo zgodności zgodnie z warunkami emisji obligacji serii AA.