Obligacje

Obligacje są jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności spółki Vantage Development. Pozyskane w drodze emisji nowych papierów dłużnych środki, przeznaczane są regularnie na rozwój nowych produktów, w tym przede wszystkim na zakup gruntów pod realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat spółka pozyskała z tytułu emisji obligacji przeszło 230 mln złotych, przy każdej okazji wzbudzając duże zainteresowanie wśród inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Gwiazdką (*) oznaczone zostały emisje obligacji, odnośnie do których podjęta została decyzja o wcześniejszym wykupie. 

Dotychczasowe emisje: 

lp.obligacje seriakwota emisji [zł]data emisji /uchwała VD SA o emisji /data wykupufaktyczna data wykupuzabezpieczenieWIBOR%
1.A9 900 000,002012-05-172015-05-182015-05-18hipoteka – KW WR1K/00163728/9
(W-w Rychtalska)
3M6,00%
2.B7 900 000,002013-02-252014-09-212014-07-23hipoteka – Kw WR1K/00296645/4
(W-w Rychtalska)
3M5,50%
3.C4 116 000,002013-03-192015-03-292014-06-12hipoteka – KW WR1K/00111492/6
(W-w Ślężna)
3M5,50%
4.D20 000 000,002013-07-222016-08-092015-08-10hipoteka – KW nr WR1K/00296285/2
(W-w ul. Zakładowa)
3M5,50%
5.E13 260 000,002014-06-102018-06-162016-08-22brak3M4,95%
6.F23 500 000,002014-06-102017-06-162017-06-16hipoteka – KW WR1K/00296645/4; WR1S/00037134/3
(Sadków, W-w Rychtalska)
3M4,30%
7.G10 000 000,002015-02-032018-02-032017-05-04brak3M5,90%
8.H24 530 000,002015-03-272018-04-162016-12-30brak3M5,00%
9.I10 000 000,002015-04-252018-05-142017-08-09hipoteka – KW WR1K/00330457/0
(W-w Rychtalska )
6M4,30%
10.K10 000 000,002015-08-242019-09-102017-09-11brak3M4,90%
11.L *15 000 000,002015-08-242019-09-22ndhipoteka – WR1K/00296637/5
(W-w Rychtalska)
3M4,30%
12.M *10 000 000,002016-02-082019-09-22ndbrak6M4,95%
13.N *10 500 000,002016-06-202020-01-22ndbrak3M4,32%
14.O50 000 000,002016-11-212020-05-29ndbrak3M4,40%
15.O115 000 000,002016-11-292020-05-29ndbrak3M4,40%
16.R70 000 000,002017-11-202021-05-30ndbrak6M4,00%
17.S10 000 000,002017-12-042021-07-022020-04-02brak3M4,00%
18.T45 373 000,002019-04-082022-10-25ndbrak6M4,70%
R-m313 706 000,00

Podjęcie uchwały w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii R

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 37/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku informuje, że w dniu 19 października 2020 roku powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii R, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem PLVTGDL00150 („Obligacje”), z dniem 30 listopada 2020 roku dokona przedterminowego całościowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień Obligacji.

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 30 listopada 2020 roku, tj. w dniu płatności odsetek za VI okres odsetkowy, poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), powiększonej o należną kwotę odsetek, narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz premii, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 0,50%.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi paragraf 15 Warunków Emisji Obligacji.

Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podjęcie uchwały w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii T

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2020 roku powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii T, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem PLVTGDL00176 („Obligacje”), z dniem 25 października 2020 roku dokona przedterminowego całościowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień Obligacji.

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 25 października 2020 roku, tj. w dniu płatności odsetek za III okres odsetkowy, poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), powiększonej o należną kwotę odsetek, narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz premii, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 1,25%.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi paragraf 15 Warunków Emisji Obligacji.

Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obrót Obligacjami na ASO BondSpot i ASO GPW zostanie zawieszony z dniem 15 października 2020 roku. Dniem ustalenia uprawnionych do przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 19 października 2020 roku.