21-03-2018 (19:04)

Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za 2017 rok 01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
I. Przychody ze sprzedaży        292 477        133 269         68 904          30 457
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży           59 741          30 757          14 074            7 029
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej          33 073          36 853            7 792            8 422
IV. Zysk (strata) brutto          27 928          30 818             6 579            7 043
V. Zysk (strata) netto          22 820          25 320             5 376             5 787
VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego          22 958          25 320            5 409            5 787
VII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                   0,37                        0,41                        0,09                        0,09
    Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016
VIII. Kapitał własny        383 436        354 677           91 931          80 171
IX. Zobowiązania długoterminowe       328 922        334 545           78 861          75 620
X. Zobowiązania krótkoterminowe        208 513         118 349          49 993          26 752
XI. Aktywa trwałe       360 320        382 359          86 389          86 428
XII. Aktywa obrotowe        560 551        425 212        134 396           96 115
XIII. Suma aktywów        920 871        807 571        220 785        182 543
XIV. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                        5,95                        5,68                        1,43                        1,28
  2017-12-31 2016-12-31
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                   4,1709                  4,4240
  01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2016 – 31.12.2016
 średni kurs EUR w okresie*                   4,2447                  4,3757
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie