21-03-2018 (19:04)

Skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2017

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za 2017 rok01.01.2017 – 31.12.201701.01.2016 – 31.12.201601.01.2017 – 31.12.201701.01.2016 – 31.12.2016
I.Przychody ze sprzedaży       292 477       133 269        68 904         30 457
II.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży          59 741         30 757         14 074           7 029
III.Zysk (strata) z działalności operacyjnej         33 073         36 853           7 792           8 422
IV.Zysk (strata) brutto         27 928         30 818            6 579           7 043
V.Zysk (strata) netto         22 820         25 320            5 376            5 787
VI.Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego         22 958         25 320           5 409           5 787
VII.Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR)                  0,37                       0,41                       0,09                       0,09
  Stan na 31.12.2017Stan na 31.12.2016Stan na 31.12.2017Stan na 31.12.2016
VIII.Kapitał własny       383 436       354 677          91 931         80 171
IX.Zobowiązania długoterminowe      328 922       334 545          78 861         75 620
X.Zobowiązania krótkoterminowe       208 513        118 349         49 993         26 752
XI.Aktywa trwałe      360 320       382 359         86 389         86 428
XII.Aktywa obrotowe       560 551       425 212       134 396          96 115
XIII.Suma aktywów       920 871       807 571       220 785       182 543
XIV.Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR)                       5,95                       5,68                       1,43                       1,28
 2017-12-312016-12-31
 kurs średni EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu                  4,1709                 4,4240
 01.01.2017 – 31.12.201701.01.2016 – 31.12.2016
 średni kurs EUR w okresie*                  4,2447                 4,3757
* Ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie