Raport bieżący 24/2013

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 października 2013r. Spółka otrzymała postanowienie z dnia 24 września 2013 roku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu rejestracji zmiany § 17 ust. 2 pkt. ‘’n’’ Statutu Spółki. Zmiana została dokonana na podstawie złożonego wniosku, w zakresie określonym Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 22 maja 2013 w sprawie zmiany Statutu Emitenta, opublikowaną w raporcie bieżącym nr 18/2013 z dnia 23 maja 2013r.

Dotychczasowe brzmienie §17 ust. 2 pkt. ‘’n’’ Statutu Spółki:

‘’n) wyrażanie zgody na obejmowanie oraz na zakup akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych,’’

Zostało zastąpione następującym brzmieniem:

‘’n) wyrażanie zgody na obejmowanie oraz zakup akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych, w przypadku gdy wspólnikiem tych spółek jest podmiot inny niż spółka konsolidowana w ramach Grupy Kapitałowej Vantage Development, jak również zawiązywanie nowych spółek kapitałowych i osobowych jeżeli wspólnikiem zawiązywanych spółek będzie inny podmiot niż spółka konsolidowana w ramach Grupy Kapitałowej Vantage Development’’.

Tekst jednolity Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego RB.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia ministra finansów sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.