Raport bieżący 25/2013

Działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe, Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 października 2013 roku powziął informację, że jednostki zależne od Emitenta:
1. Spółka Promenady II VD sp. z .o.o. realizująca inwestycje deweloperską mieszkaniową Promenady Wrocławskie II Etap 1;
2. Spółka Promenady ZITA sp. z o.o. realizująca inwestycję biurową Promenady ZITA Etap B;
w dniu 8 października 2013 roku, zawarły z firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie dwie umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo. Łączna wartość zawartych umów wynosi 56 500 000,00 złotych netto. Umową o wyższej wartości jest umowa zawarta przez spółkę Promenady II VD sp. z o.o. i wynosi maksymalnie 31 800 000,00 złotych („Umowa”).

Umowa została zawarta na czas wykonania przez Erbud S.A. wszelkich zobowiązań z niej wynikających. Na podstawie Umowy Erbud S.A., jako wykonawca, został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego w inwestycji Promenady Wrocławskie II Etap 2 wraz z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na nieruchomości.

Istotnym warunkiem Umowy jest zabezpieczenia prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, polegające na uprawnieniu spółki Promenady II VD sp. z o.o. do zatrzymania kwot zatrzymanych w wysokości do 5 % wartości Umowy. Inne istotne warunki zawartej Umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zastrzeżone na rzecz spółki Promenady II VD sp. z o.o. kary umowne w określonych sytuacjach mogą przekroczyć wartość 200.000 euro, a nawet 10% wartości umowy, z zastrzeżeniem umownym, że łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości Umowy. Promenady II VD sp. z o.o. jest uprawniona do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Umowa zawiera warunek rozwiązujący, że w przypadku, gdy spółka Promenady II VD sp. z o.o. nie wyda nakazu rozpoczęcia robót w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku, Umowa wygasa z upływem tego dnia, a spółce Erbud S.A., w zawiązku z tym nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, naliczenia kar umownych ani żadne inne roszczenia odszkodowawcze.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie przez nią wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.