Raport bieżący 27/2013

Działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe, Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 października 2013 roku powziął informację od jednostki zależnej od Emitenta – spółki Promenady Epsilon VD sp. z o.o. S.K.A., że w dniu 1 października 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, dokonał w wpisu na nieruchomościach, których użytkownikiem wieczystym jest spółka Promenady Epsilon VD sp. z o.o. S.K.A. oznaczonych jako KW nr WR1K/00104373/4 oraz KW nr WR1K/00285129/1 wpisu nowej hipoteki łącznej umownej w kwocie 10 929 367,95 złotych w miejsce opróżnionego miejsca hipotecznego przez hipotekę łączną umowną w kwocie 20 250 000,00 złotych.

Na wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką łączną umowną składa się należność główna z tytułu umowy kredytu z dnia 15 marca 2011 roku zawartej przez spółkę Promenady Epsilon VD sp. z o.o. S.K.A. z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. O umowie kredytu z dnia 15 marca 2011 roku Emitent informował w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 stycznia 2012 roku.

Łączna wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych obciążonych hipoteką wynosi 51.300 tys. PLN.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta a Bankiem Zachodnim WBK S.A. nie istnieją żadne powiązania.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość hipoteki dotyczy aktywów o znacznej wartości, a wartość tej hipoteki przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna:


§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.