Raport bieżący 28/2013

Działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne, Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 12/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku oraz Raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku informuje, że w dniu 24 października 2013 roku, w granicach upoważnienia wynikającego z uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 22 maja 2013 roku, podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii F, która wynosi 2,90 złotych (dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję serii F. Jednocześnie Zarząd Emitenta podjął uchwałę o skierowaniu oferty do wybranych inwestorów, z którymi zamierza zawrzeć umowy objęcia akcji serii F najpóźniej do dnia 31 października 2013 roku.

Emitent wskazuje, że powyższe czynności są podejmowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty nie większej niż 38.712.940,74 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), to jest o kwotę nie większą niż 3.519.357,46 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści sześć groszy). W ramach oferty Spółka wyemituje nie więcej niż 5.676.383 (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda.

Informacje o przeprowadzonej subskrypcji zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po jej zakończeniu.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne.

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.