Raport bieżący nr 1/2020/EBI

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 3 marca 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Vantage Development S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Vantage Development za rok 2019.
Publikacja raportów nastąpi w dniu 20 kwietnia 2020 roku.
Zgodnie z raportem bieżącym nr 24/2020 z dnia 3 marca 2020 roku Emitent planował przekazać wymienione wyżej raporty okresowe w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż pozostałe raporty okresowe w roku 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za I kwartał 2020 roku zostanie przekazany w dniu 29 maja 2020 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku Grupy Vantage Development zostanie przekazany w dniu 30 września 2020 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za III kwartał 2020 roku zostanie przekazany w dniu 27 listopada 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż zgodnie z § 11 ust. 3 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oraz § 11 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych Emitent nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, natomiast skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku będzie zawierał informacje dotyczące Emitenta określone w § 12 ust. 1 pkt 1) i 2) w/w regulaminów.
Rozszerzone skonsolidowane raport kwartalne Emitent będzie przekazywał zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji oznaczonych serii R – PLVTGDL00150 (kod : VTG0521) oraz serii T – PLVTGDL00176 – (kod :VTG1022).

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 i ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
§ 19 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych