Raport bieżący nr 21/2020

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny;

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny;

3. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne.

Ad.1

Jednostkowy raport roczny Vantage Development S.A. i skonsolidowany raport roczny Grupy Vantage Development za rok 2019 zostanie przekazany w dniu 6 marca 2020 roku.

Ad.2

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku Grupy Vantage Development zostanie przekazany w dniu 30 września 2020 roku.

Ad.3

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za I kwartał 2020 roku zostanie przekazany w dniu 29 maja 2020 roku.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Vantage Development za III kwartał 2020 roku zostanie przekazany w dniu 27 listopada 2020 roku.

 

Oświadczenia Zarządu Vantage Development S.A.:

1. Zgodnie z art. § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Emitent przekaże rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za ten okres sprawozdawczy.

2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

3. Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2020 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).