Raport bieżący nr 23/2018

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku w wykonaniu umowy nabycia akcji Spółki, zawartej przez Emitenta ze spółką Fedha sp. z o.o., na rachunku inwestycyjnym Emitenta zostało zapisanych 2 266 027 akcji Spółki.

Akcje własne zostały nabyte na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2018 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 23 marca 2018 roku. Nabycie obejmowało 2 266 027 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 404 936,74 zł (0,62 zł każda) po cenie 4,40 zł za jedną akcję, co daje łączną kwotę 9 970 518,80 zł. Nabyte akcje reprezentują 3,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadają 2 266 027 głosom na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 3,76% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Emitent przed nabyciem ww. akcji posiadał 5 669 772 akcji własnych, reprezentujących 9,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadających 5 669 772 głosom na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 9,41% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Po nabyciu ww. akcji, Emitent posiada łącznie 7 935 799 akcji, które reprezentują 13,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadają 7 935 799 głosom na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 13,17% ogólnej liczby głosów Emitenta. Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

Spółka nabyła akcje własne w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Strefa inwestora – najważniejsze informacje w jednym miejscu

Spółka Vantage Development to dobrze znany deweloper działający na terenie dwóch aglomeracji – wrocławskiej i warszawskiej. W obszarze naszych zainteresowań leży budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Jesteśmy przy tym jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży deweloperskiej. Wyróżniają nas ponad 10 lat doświadczenia i doskonała znajomość potrzeb Klientów. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas osoby poszukujące mieszkania lub powierzchni biurowej, możemy się nieustannie rozwijać. W 2012 roku spółka Vantage Development zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym faktem stworzyliśmy na firmowej stronie internetowej strefę inwestora – na bieżąco informujemy o wszystkich najważniejszych zmianach i danych finansowych. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi notowaniami lub obligacjami, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej informacjami.