Raport bieżący nr 23/2020Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 2 marca 2020 roku powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii S, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem PLVTGDL00168 („Obligacje”), z dniem 2 kwietnia 2020 roku dokona przedterminowego całościowego wykupu wszystkich nieumorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień Obligacji.

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 2 kwietnia 2020 roku, tj. w dniu płatności odsetek za IX okres odsetkowy, poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), powiększonej o należną kwotę odsetek, narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz premii, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 1,0%.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi punkt 7.3 Warunków Emisji Obligacji. Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.